Obchodné podmienky

  TAYLLORCOX

  1. Všeobecné ustanovenia

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti TAYLLOR & COX Slovensko,a.s., so sídlom Zelinárska 6 Bratislava 821 08, identifikačné číslo: 46 256 831, zapísaná v ORSR Okresného súdu Bratislava I , oddiel Sa, vložka č. 5347/B (ďalej len „poskytovateľ“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe obchodnej zmluvy (ďalej len „zmluva“) uzatváranej medzi poskytovateľom a inou fyzickou či právnickou osobou (ďalej len „objednávateľ“) .

  2. Predmetom zmluvy je obchodný vzťah medzi poskytovateľom a objednávateľom, pri  ktorom poskytovateľ poskytuje za úplatu službu objednávateľovi. Táto služba je určená verejnou ponukou poskytovateľa prostredníctvom internetového portálu alebo na základe konkrétnej ponuky učinenej poskytovateľom objednávateľovi.

  3. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej prezentácie poskytovateľom umiestnenej na adrese www.tx.sk, prípadne na ďalších stránkach poskytovateľa, na ktoré je prístup prostredníctvom tejto stránky – napr. jazykovej verzie, affiliate partnerov a ďalších (ďalej len „webové stránky“).

  4. Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné zjednať v zmluve. Odlišné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

  5. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku a sú platné v Slovenskej republike, podľa slovenského práva. Rozhodovanie prípadných sporov riešia miestne príslušné súdy.

  6. Znenie obchodných podmienok môže poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Pokiaľ sa stane, že niektoré ustanovenie týchto obchodných podmienok alebo v kontexte týchto obchodných podmienok uzavretej zmluvy bude neplatné, neznamená to automaticky neplatnosť zmluvy ako celku. Naopak strany sú povinné zjednať nápravu tým, že si zmluvne (dodatkom k zmluve) dohodnú novo formulované podmienky tak, aby nové ustanovenie rešpektovalo pôvodní úmysel zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy.

  7. Objednávateľ nie je oprávnený meniť alebo akokoľvek upravovať obsah webových stránok poskytovateľa, využívať obrázky alebo logá poskytovateľa bez jeho predchádzajúceho písomného súhlasu.

  8. Zástupca objednávateľa alebo ním poverená osoba k prijatiu služby (typicky zamestnanec, účastník), tj. osoba, ktorá fakticky konzumuje služby poskytovateľa (ďalej len „účastník“) je poskytovateľom vnímaná ako osoba oprávnená k prijatiu takých služieb. Poskytovateľ je oprávnený prevádzať prezenciu účastníkov jednotlivých akcií a požadovať potvrdenie účasti podpisom účastníka.

  9. Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam produktov a služieb ponúkaných poskytovateľom. Záväzná ponuka poskytovateľa obsahuje vždy okrem vyznačenia názvu produktu/služby aj cenu, ktorú poskytovateľ uvádza bez dane z pridanej hodnoty. Pokiaľ cena nie je uvedená, nejedná sa o záväznú ponuku.

  10. Ponuka a ceny zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na webovom rozhraní. Týmto ustanovením nieje obmedzená možnosť poskytovateľa uzavrieť zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

  11. Pokiaľ objednávateľ objednáva produkty poskytovateľa prostredníctvom rezervačného systému, ktorý je súčasťou webových stránok poskytovateľa, je objednávateľovi umožnené pred odoslaním takejto objednávky kontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky objednávateľ uviedol. Údaje uvedené v objednávke objednávateľa vytvorenej prostredníctvom registračného formulára sú poskytovateľom považované za správne a neskreslené. Poskytovateľ bezprostredne po obdržaní objednávky potvrdí prijatie objednávky potvrdzovacím emailom, a to na adresu objednávateľa, ktorú objednávateľ uviedol pri rezervácii.

  12. Poskytovateľ je vždy oprávnený v závislosti na charakteru objednávky požiadať objednávateľa o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky). Poskytovateľ posiela objednávateľovi potvrdenie o prijatí objednávky.

  13. Poskytovateľ aj objednávateľ sú oprávnení kedykoľvek pred zahájením poskytovania služby vypovedať objednávku. Toto ustanovenie však nemá vplyv na zúčtovanie storno poplatku zo strany poskytovateľa.

  14. Objednávateľ berie na vedomie, že poskytovateľ nie je povinný uzavrieť zmluvu s osobami, ktoré v minulosti podstatným spôsobom porušili obchodné podmienky alebo podmienky zmluvy uzavretej s poskytovateľom.

  15. Objednávateľ súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní alebo realizácii zmluvy. Náklady vzniknuté objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením alebo realizáciou zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí objednávateľ sám.

  16. Poskytovateľ si vyhradzuje právo k presunu termínov v kalendári akcií. Táto zmena však bude vždy prejednaná s už registrovanými účastníkmi.

  2. Cena a platobné podmienky

  1. Cenu za poskytovateľom poskytnuté produkty a služby stanovenú podľa uzatvorenej zmluvy (ďalej len „cena“) môže objednávateľ uhradiť poskytovateľovi nasledujúcimi spôsobmi:

  • splátkami na základe uzavretej dohody o splátkovom kalendári
  • v hotovosti v sídle pobočky poskytovateľa
  • prevodom na účet č. 4013966400/7500, vedený v spoločnosti Československá obchodná banka, a.s. (ďalej len „účet poskytovateľa“)

  2. V prípade bezhotovostnej platby je objednávateľ povinný uhradiť cenu spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. Záväzok objednávateľa uhradiť cenu je splnený okamžikom pripísania príslušnej čiastky na účet poskytovateľa alebo splatením ceny v hotovosti alebo uzavretím dohody o splátkovom kalendári.

  3. Úhrada ceny zo strany objednávateľa sa realizuje na základe faktúry – daňového dokladu a musí prebehnúť v splatnosti tohoto dokladu. Objednávateľ je oprávnený požadovať dohodu o splátkovom kalendári.

  4. Poskytovateľ s objednávateľom uzavrie dohodu o splátkach na dobu maximálne 5 rokov s tým, že výšku pravidelnej splátky si určí sám objednávateľ. Dohodu o splátkach uzatvára za objednávateľa osoba, ktorá sa poskytnutej služby priamo zúčastní, tj. účastník.

  5. Prípadné individuálne poskytovateľom poskytnuté zľavy z ceny konkrétnemu objednávateľovi nejde kombinovať s poskytovateľom verejne poskytovanými zľavami prostredníctvom médií a Internetu.

  6. Daňový doklad – faktúru vystaví poskytovateľ objednávateľovi po poskytnutí služby a zašle ju na adresu objednávateľa. Preferovaná je pritom elektronická forma doručenia.

  7. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať finančné vyrovnanie súvisiace s účasťou na seminároch a skúškach (cestovné, ubytovanie, ušlý zisk atď. ).

  8. Pokiaľ je výstupom z poskytnutej služby certifikát o absolvovanom, školení, audite, teste, a pod., je objednávateľ oprávnený požadovať predanie tohoto certifikátu až po úplnom splatení ceny za poskytnuté služby.

  9. Účastník, ktorý uzavrel s objednávateľom dohodu o splátkovom kalendári a obdržal službu od poskytovateľa (bol jej priamym konzumentom), ručí poskytovateľovi za vymožiteľnosť pohľadávky za dobu objednávateľom vzniknutej z dohody o splátkovom kalendári.

  3. Usporiadanie, zmena či zrušenie akcie

  1.  Zaslané prihlášky sú záväzné, ale nie sú potvrdením miesta v kurze. Zaslaním Objednávky súhlasí účastník s prijatím týchto obchodných podmienok. K akceptácii objednávky dochádza jej písomným potvrdením zo strany poskytovateľa, spolu s organizačnými informáciami. 

  2.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo zrušiť akciu, a to v nasledovných prípadoch:

  a) najneskôr 7 dní pred konaním akcie pokiaľ nie je akcia naplnená potrebným množstvom účastníkov

  b) z ochorenia lektora či iných závažných prekážok, znemožňujúcich lektorovi školiť

  c) realizácii akcie bude brániť iná závažná a ťažko prekonateľná prekážka (napr. havária v mieste konania akcie, vyššia moc, a pod.)

  4.  V prípade, že poskytovateľ zruší akciu, zaväzuje sa toto písomne oznámiť bez zbytočného odkladu zákazníkovi.

  5. V prípade zrušenia akcie je poskytovateľ povinný ponúknuť zákazníkovi účasť na akcii v náhradnom termíne. Pokiaľ zákazník účasť na akcii v náhradnom termíne nepotvrdí do 2 pracovných dňov od doručenia ponuky poskytovateľa, predpokladá sa, že účasť na náhradnom termíne zákazník odmieta. 

  Objednávateľ je však oprávnený požadovať poskytnutie služby v náhradnom termíne, a to do 12 kalendárnych mesiacov odo dňa, kedy mala byť záväzne objednaná služba poskytovateľom prvýkrát poskytnutá. Poskytovateľ ponúkne objednávateľovi náhradný termín poskytnutia rovnakej služby iba na požiadanie objednávateľa, najneskôr však v pracovný deň predchádzajúci dňu, kedy má byť služba poskytovateľom poskytnutá.

  6.  V prípade, že zákazník účasť na ďalšom kurze odmieta, alebo realizácia akcie v náhradnom termíne nieje možná, zaväzuje sa poskytovateľ vrátiť zákazníkovi späť uhradenú cenu za akciu.

  7.  V prípade, že zákazník, alebo účastníci nemôžu absolvovať akciu v objednanom termíne, zaväzuje sa  zákazník túto skutočnosť  bez ďalšieho zdržania oznámiť poskytovateľovi.

  8. Poplatky za zmenu termínu:
  a) zmena termínu viac než 10 dní pred uskutočnením akcie je bezplatná
  b) zmena termínu 7 dní pred uskutočnením kurzu podlieha poplatku vo výške 20% z celkovej ceny kurzu
  c) zmena termínu 6 a menej dní pred uskutočnením kurzu podlieha poplatku vo výške účelne vynaložených nákladov (licenčné poplatky, poplatky za materiály, certifikačnú skúšku, náklady na lektora, cestovné atď.)

  8. Zmenu v osobe účastníka je možné uskutočniť bezplatne.

  9. Storno poplatky: 

  a) zákazník zruší účasť v období dlhšom než 30 kalendárnych dní pred uskutočnením akcie – 0%

  b) zákazník zruší účasť v období dlhšom než 21 kalendárnych dní pred uskutočnením akcie – 50% 

   c) zákazník zruší účasť v období kratšom než 14 kalendárnych dní pred uskutočnením akcie – 100%

  10. Poskytovateľ vždy potvrdzuje objednávku objednávateľa. Učiní tak písomne emailom na elektronickú adresu, ktorú objednávateľ v objednávke uviedol.

  11. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný po dobu poskytovania služby bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Poskytovateľ neručí za prípadné chybné uvedenie osobných údajov objednávateľa na certifikátoch, ktoré vychádzali z objednávateľom poskytnutých osobných údajov.

  12. Absencia účastníka poskytovanej služby (aj dočasná) na už zaplatených seminároch či školeniach nevedie k nároku na vrátenie ceny za poskytnutú službu, ani k neskorším úľavám pri prípadnom opakovaní skúšok.

  13. Pokiaľ odstúpi od záväznej objednávky poskytovateľ, vráti objednávateľovi uhradenú časť ceny.

  14. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať od poskytovateľa elektronické znenie zmluvných dokumentov. Objednávateľ je povinný rešpektovať, že kompletná zmluvná dokumentácia v elektronickej podobe rovnako ako obsah webových stránok je predmetom duševného vlastníctva poskytovateľa.


  4. Ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán

  1. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný po dobu poskytovania služby bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Poskytovateľ neručí za prípadné chybné uvedenie osobných údajov objednávateľa na certifikátoch, ktoré vychádzali z objednávateľom poskytnutých osobných údajov.

  2. Objednávateľ nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenia alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania. Tieto stránky je možné užívať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov poskytovateľa a ktorý je v súlade s jeho určením.

  4. Objednávateľ aj poskytovateľ sú viazaní pri uzatváraní a plnení zmluvy ustanoveniami § 1724 a nasledujúcimi ustanoveniami zákona č. 89/2012 Sb., občianskeho zákonníka.

  5. V prípade uzavretia dohody o splátkovom kalendári berie objednávateľ na vedomie, že finančné navýšenie ceny je zodpovedajúce s ohľadom na fakt, že poskytovateľ poskytol možnosť splácať cenu výhradne na požiadanie objednávateľa.

  5. Ochrana osobných údajov a zasielanie obchodných oznámení

  1. Ochrana osobných údajov objednávateľa a účastníka je prevádzaná poskytovateľom v zmysle ustanovenie zákona č. 101/2000 Zz., o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov, ale taktiež nového právneho predpisu pre ochranu osobných údajov podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EU 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov (všeobecne nariadenie o ochrane osobných údajov), ktorý k 25. máju 2018 v prevažnej časti hmotnej prípravy nahradí súčasný zákon č. 101/2000 Zz., o ochrane osobných údajov a o zmene niektorých zákonov (ďalej už len „zákon o ochrane osobných údajov“).

  2. V rámci poskytovania služieb budú spracované osobné údaje, ktoré sú nevyhnutné pre registráciu medzinárodne akreditovanej skúšky, resp. údajov, ktoré sú nutné pre vydanie certifikátu. Ide predovšetkým o údaje, ktoré identifikujú absolventa (objednávateľa), napr.: meno a priezvisko, adresa trvalého pobytu, identifikačné číslo, daňové identifikačné číslo, adresa elektronickej pošty, údaje poskytnuté účastníkom pri prezencii vrátane podpisu, telefónne číslo a informácie o vyžiadaných dopytoch, realizovaných objednávkach (ďalej spoločne len ako „osobné údaje“).

  3. Kontaktné údaje klienta budú ďalej využívané pre zasielanie informácií súvisiacich s platnosťou certifikátov alebo akreditačných zmien

  5. Objednávateľ berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje uvádzať správne a pravdivo a že je povinný po dobu poskytovania služby bez zbytočného odkladu informovať poskytovateľa o zmene vo svojich osobných údajoch. Poskytovateľ neručí za prípadné chybné uvedenie osobných údajov objednávateľa na certifikátoch, ktoré vychádzali z objednávateľom poskytnutých osobných údajov.

  6. Spracovaním osobných údajov objednávateľa môže poskytovateľ poveriť tretiu osobu, ako spracovávateľa.

  7. Osobné údaje uchováva poskytovateľ v elektronickej podobe v rámci informačného systému poskytovateľa a v listinnej podobe v rámci objednávateľom poskytnutých dokumentov, a to minimálne po dobu, počas ktorej je povinný uchovávať účtovné doklady v zmysle zákona č. 563/1991 Zz., o účtovníctve.

  8. Objednávateľ potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné.

  Chcete získať darček k narodeninám?