Čo je M_o_R

Management of Risk (M_o_R) je globálny manažérsky štandard pre riadenie rizík. Organizáciám pomáha uvedomiť si svoj potenciál, rovnako ako slabé miesta. Vďaka svojej univerzálnosti je medzinárodne platným štandardom a základným piliérom v tejto oblasti.

  Čo je M_o_R

  M_o_R Framework

  M_o_R je metodika pre riadenie rizík. Súčasťou štandardu sú Princípy, Prístupy a Procesy zamerané na efektívnu identifikáciu, správu a elimináciu rizík.

  M_o_R Principles

  Je základným stavebným prvkom pre systém riadenia rizík. Princípy sú odvodené od zásad frameworku M_o_R.

  M_o_R Approach

  Ako využiť princípy aby vyhovovali manažérom aj organizácii? Politika, procesy a stratégia riadenia rizík.

  M_o_R Processes

  Existujú štyri hlavné procesné kroky, ktoré popisujú vstupy, výstupy a aktivity spojené s riadením rizík.

  Optimalizace a rozvoj M_o_R

  Ako efektívne využiť predchádzajúce 3 témy, aby sme zaistili kontinuálne zlepšovánie systému riadenia rizík?

  Druhy rizík

  Riadenie rizík: krátkodobé, strednodobé a dlhodobé

  Riadenie rizík je kľúčové najmä tam, kde sú realizovné “kritické” a “strategicky významné” rozhodnutia. Charakter rizika sa potom líši v tom, či sa týka dlhodobých, strednodobých alebo krátkodobých cieľov.

  Riziká spojené so strategickými rozhodnutiami sa nemusí prejaviť až v ďalekej budúcnosti. Preto je nevyhnutné pravidelne preskúmavať rizikové rozhodnutia a súvisiace riziká.

  Tieto riziká sa odvíjajú od cieľa. Obvykle sa riešia prostredníctvom programov a projektov, ktoré majú za cieľ realizovať nejaké zmeny. Rozhodnutia týkajúce sa strednodobých cieľov majú menší rozsah než strategické, najmä pokiaľ ide o časový rámec a finančnú zodpovednosť.

  Vznikajú najmä na operatívnej úrovni, kde sa kladie dôraz na krátkodobé ciele, ktoré majú zaistiť kontinuitu; rozhodovanie o rizikách na tejto úrovni však musí podporovať dosiahnutie dlhodobých a strednodobých cieľov.

  Benefity plynúce z M_o_R

  • Management of Risk je plne kompatibilný s PRINCE2, MSP, alebo ITIL. Pomáha organizáciám na procesnej, manažérskej a strategickej úrovni lepšie identifikovať a rýchlejšie reagovať na potenciálne riziká.
  • Zlepšuje nielen interný, ale tiež externý image spoločnosti. Kvalifikovaní manažéri pracujúci v organizácii, ktorá pozná svoje riziká a lepšie zvláda ich riadenie, je taktiež konkurencieschopnejšia.
  • Management of Risk je možné ľahko a zrozumiteľne integrovať do systému interných auditov, vnútorných kontrol, ale aj procesov - napr. projektového alebo programového riadenia.

  Benefity plynúce z M_o_R

  Assesment

  Riadenie rizik sa využíva pri strategickom, programovom, projektovom aj operatívnom riadení a rozhodovaní. Spôsob riadenia rizík sa líši v závislosti na tom, či sa riziko týka dlhodobých, strednodobých alebo krátkodobých cieľov.

  ▂ Malé riziká

  Sú najčastejšie na operatívnej úrovni, kde je kladený dôraz na krátkodobé ciele. Viacmenej rozhodovanie o týchto rizikách často ovplyvňuje stredné aj veľké riziká.

  ▂ ▃ Stredné riziká

  Ovplyvňujú najčastejšie strednodobé ciele na úrovni projektov, alebo programov. Z pohľadu časovej, alebo finančnej náročnosti majú nižšie dopady, ako veľké riziká. Ich význam je dôležitý, ale nie strategický.

  ▂ ▃ ▅ Významné riziká

  Tieto sú najčastejšie spojené so strategickými rozhodnutiami. Ich dopad ovplyvňuje nielen aktuálny, ale najmä budúci stav. Práve toto je dôvod, prečo by sme mali strategické riziká riešiť kontinuálne.

  Assesment

  Chcete získať darček k narodeninám?