Čo je PRINCE2®

PRINCE2 (PRoject IN Control Enviroment) je najrozšírenejšia metodika pre riadenie projektov. Vďaka flexibilite a univerzálnosti sa využíva naprieč odvetviami pre riadenie veľkých i malých projektov. Certifikácia PRINCE2 sa stala globálnym štandardom nielen na pozíciach projektového manažéra.

  Čo je projektové riadenie

  Nástroj pre efektívne a účinné riadenie zmien

  PRINCE2 definuje projekt ako "dočasné prostredie", ktoré bolo vytvorené za účelom realizácie jedného alebo viacerých produktov tak, ako je definované v Business Case (Obchodnom prípade). Projekt je charakteristický tým, že má začiatok, koniec a jasne definované parametre: harmonogram, rozpočet, kvalitu, výstup.

  Projektové riadenie môžeme použiť kedykoľvek a kdekoľvek. Bez rozdielu segmentu, oblasti, veľkosti či geografického postavenia organizácie. Riadenie projektu dáva každej organizácii silu transformovať víziu a plány do reálnych podôb a posilniť tak vlastnú konkurencieschopnosť. Každý projekt má predom stanovený začiatok a finálny stav, ktorý chceme dosiahnuť. Metodika projektového riadenia vám pomôže.

  Projektové riadenie je teda určené výhradne pre účely realizácie zmien. Napríklad upgrade informačného systému, výstavba objektu, marketingová kampaň, výroba produktu alebo služby. Projekt rieši čo, kedy a ako urobiť, s akými zdrojmi a v akej kvalite. Projekt sa od bežných (prevádzkových) činností líši.

  Cieľom projektu je realizácia zmien, projekt je vždy dočasný, má začiatok a koniec. Každý projekt je unikátny tým, čo užívateľom prináša, oproti operatívnym činnostiam je projekt omnoho viac rizikový; nejde o každodennú činnosť, procesy, ktoré sú v organizácii zabehnuté; práca na projekte vyžaduje manažérske schopnosti, skvelé plánovanie a riadenie.

  řízení projektů s prince2

  PRINCE2 na SR a vo svete

  Je najžiadanejšou metodikou riadenia projektov!

  Vo viac ako 200 krajinách sveta a tento počet stále rastie. Organizácia a projektoví manažéri na celom svete si projektové riadenie podľa PRINCE2 obľúbili predovšetkým preto, že ide o metodiku všeobecnú, ktorú je možné využiť na akýkoľvek projekt bez ohľadu na rozsah, typ, organizáciu, miesto a kultúru.

  PRINCE2 v sebe zahŕňa súbor princípov, tém a procesov. Vďaka tomu si prispôsobíte projekt podľa aktuálnych požiadaviek a prostredia. Procesný model projektového riadenia PRINCE2 vás naučí v celom životnom cykle projektu plánovať, riadiť, dokončiť projekt a úspešne ho predať. Ako a čím pomáha PRINCE2:

  Je flexibilný naprieč projektami. Manažérsky kontroluje odchýlky od plánu. Štruktúrovane organizuje projekt od začiatku do konca. Štandardizuje terminológiu, zjednodušuje komunikáciu na projekte. Zainteresuje management, ale aj ostatné role na projekte tam, kde je to potrebné.

  projektová metodika

  PRINCE2 kurzy

  Waterfall (tradičný) procesný prístup k riadeniu projektov

  Projektová metodika PRINCE2 v agilnej verzii (PRINCE2® Agile)

  7 kľúčových prvkov metodiky PRINCE2

  Osvojte si vysoko efektívne tipy projektového riadenia: Princípy + Témy + Procesy

  7princípov

  Ako úspešne riadiť projekty.

  Predstavuje 7 efektívnych návykov, ktoré využívajú všetci úspešní projektoví manažéri. Tieto princípy zahŕňajú riadenie „po etapách“ a „prispôsobenie“ štýlu riadenia projektu tak, aby bola zohľadnená jeho komplexnosť.

  7 procesov

  Tvorí základ harmonogramu.

  Komplexná sada procesov metodiky PRINCE2 zahŕňa etapy v celom životnom cykle projektu od zahájenia, cez plánovanie až po ukončenie projektu. Všetko je starostlivo "zabalené" ako odporúčanie metodiky PRINCE2.

  7 tém

  Základné prístupy PRINCE2.

  Medzi hlavné Témy patrí napríklad Riadenie rizík, alebo Obchodný prípad, ktorý definuje odôvodnenie projektu. Ten je dôležitý, predstavuje referenčný bod, ktorý zrovnáva výsledky projektu s obchodnými cieľmi.

  7 Princípov metodiky PRINCE2

  Vás naučí využívať prechádzajúce skúsenosti, odporúčané postupy "best practice" - teda tú najlepšiu osvedčenú prax.

  Skúsenosti, ktoré ovplyvnili váš projekt v minulosti môžu byť pozitívne aj negatívne. Metodika PRINCE2 sa snaží využiť ako tie dobré, tak aj zlé. PRINCÍPY nám sumarizujú skúsenosti všetkých, ktorí sú zainteresovaní do projektu. Metodika akceptuje, že nie všetko môže byť v reálnej praxi striktne predpísané, alebo dokonca aplikované. 7 PRINCÍPOV obsahuje:

  7 principů PRINCE2


  Zameranie sa na produkt
  Focus on products

  Čo má byť výstupom projektu a v akej kvalite? Či už ide o produkt, alebo službu – metodika pomáha realizovať len také kroky, ktoré jednoznačne vedú k cieľu projektu.


  Učenie sa zo skúseností

  Learn from experience

  Komplexná sada procesov metodiky PRINCE2 zahŕňa etapy v celom životnom cykle projektu od zahájenia cez plánovanie až po ukončenie projektu. Všetko je starostlivo "zabalené" ako odporúčanie metodiky PRINCE2.


  Riadenie podľa výnimiek

  Manage by exception

  Definuje tolerancie a povolené odchýlky projektu od plánovaného cieľa. V praxi vás táto zásada ochráni pred nekvalitne realizovaným projektom.


  Prispôsobenie sa projektovému prostrediu

  Tailored to suit the environment

  Čo má byť výstupom projektu a v akej kvalite? Či už ide o produkt, alebo službu – metodika pomáha realizovať len také kroky, ktoré jednoznačne vedú k cieľu projektu.


  Kontinuálne obchodné zdôvodnenie projektu
  Continued business justification 

  Každý projekt riadený podľa metodiky PRINCE2 má mať svoje opodstatnenie v biznise. Pokiaľ neexistuje opodstatnenie, projekt je ukončený.


  Riadenie podľa etáp

  Manage by stages

  Životný cyklus projektu má svoje etapy. Metodika PRINCE2 najlepšie definuje ako projekt plánovať, monitorovať a kontrolovať na základe týchto etáp.

  7 Procesov metodiky PRINCE2

  Vás naučí využívať predchádzajúce skúsenosti, odporúčané postupy "best practice" - teda tú najlepšiu, osvedčenú prax.

  Skúsenosti, ktoré ovplyvnili váš projekt v minulosti môžu byť pozitívne i negatívne. Metodika PRINCE2 sa snaží využiť ako tie dobré, tak aj zlé. PRINCÍPY nám zhrnú skúsenosti všetkých, ktorí sú do projektu zainteresovaní. Metodika akceptuje, že nie všetko môže byť v reálnej praxi striktne predpísané, alebo dokonca aplikované. 7 PRINCÍPOV obsahuje:

  7 procesů prince2


  Zahájenie projektu
  Starting up project

  Čo má byť výstupom projektu a v akej kvalite? Či už ide o produkt, alebo službu – metodika pomáha realizovať len také kroky, ktoré jednoznačne vedú k cieľu projektu.


  Nastavenie projektu

  Initiating a project 

  Komplexná sada procesov metodiky PRINCE2 zahŕňa etapy v celom životnom cykle projektu od zahájenia, cez plánovanie až po ukončenie projektu. Všetko je starostlivo zabalené ako odporúčanie metodiky PRINCE2.


  Smerovanie projektu

  Directing a project 

  Definuje tolerancie a povolené odchýlky projektu od plánovaného cieľa. V praxi vás táto zásada ochráni pred nekvalitne realizovaným projektom.


  Kontrola etapy

  Controlling stage

  Čo má byť výstupom projektu a v akej kvalite? Či už ide o produkt, alebo službu – metodika pomáha realizovať len také kroky, ktoré jednoznačne vedú k cieľu projektu.  Riadenie prechodu medzi etapami

  Managing stage boundaries

  Každý projekt riadený podľa metodiky PRINCE2 má mať svoje opodstatnenie v biznise. Pokiaľ neexistuje opodstatnenie, projekt je ukončený.  Riadenie dodávky produktu

  Managing product delivery

  Životný cyklus projektu má svoje etapy. Metodika PRINCE2 najlepšie definuje ako projekt plánovať, monitorovať a kontrolovať na základe týchto etáp.

  7 tém metodiky PRINCE2

  Vás naučí využívať predchádzajúce skúsenosti, odporúčané postupy "best practice" - teda najlepšiu, osvedčenú prax.

  Skúsenosti, ktoré ovplyvnili váš projekt v minulosti môžu byť pozitívne i negatívne. Metodika PRINCE2 sa snaží využiť ako tie dobré, tak aj zlé. PRINCÍPY nám zhŕňajú skúsenosti všetkých, ktorí sú zainteresovaní do projektu. Metodika akceptuje, že nie všetko môže byť v reálnej praxi striktne predpísané, alebo dokonca aplikované. 7 PRINCÍPOV obsahuje:

  7 témat prince2


  Obchodný prípad
  Business care

  Čo má byť výstupom projektu a v akej kvalite? Či už ide o produkt, alebo službu – metodika pomáha realizovať len také kroky, ktoré jednoznačne vedú k cieľu projektu.


  Organizácia
  Organisation

  Komplexná sada procesov metodiky PRINCE2 zahŕňa etapy v celom životnom cykle projektu od zahájenia, cez plánovanie až po ukončenie projektu. Všetko je starostlivo zabalené ako odporúčanie metodiky PRINCE2.


  Kvalita

  Quality 

  Definuje toleranciu a povolené odchýlky projektu od plánovaného cieľa. V praxi vás táto zásada ochráni pred nekvalitne realizovaným projektom.


  Plán

  Plans

  Čo má byť výstupom projektu a v akej kvalite? Či už ide o produkt, alebo službu – metodika pomáha realizovať len také kroky, ktoré jednoznačne vedú k cieľu projektu.


  Riziko

  Risk

  Každý projekt riadený podľa metodiky PRINCE2 má mať svoje opodstatnenie v biznise. Pokiaľ neexistuje opodstatnenie, projekt je ukončený.


  Zmena 

  Change 

  Životný cyklus projektu má svoje etapy. Metodika PRINCE2 najlepšie definuje ako projekt plánovať, monitorovať a kontrolovať na základe týchto etáp.

  Role a zodpovednosti podľa PRINCE2

  Úspešné projektové riadenie nie je len o roli projektového manažéra. Veľké i malé projekty môžu mať celú radu ďalších rolí, alebo zainteresovaných strán.

  Project Manager.

  Projektový manažér (Project Manager) je kľúčovou rolou aj autoritou v rámci projektu, napriek tomu, že nemá najvyššie postavenie.

  Zodpovedá, deleguje a reportuje aktivity a úlohy v takom rozsahu právomocí, ktoré získa od Projektového výboru (Project Board).


  Project Support.

  Projektový dohľad (Project Support) je voliteľná funkcia, ktorá v rámci projektu nemusí nutne byť, ale v niektorých prípadoch je cenným pomocníkom.

  Túto funkciu je možné delegovať na projektového manažéra. Vždy závisí na odbornosti, veľkosti a požiadavkách projektu.


  Project Assurance.

  Projektový dohľad (Project Assurance) rieši a garantuje záväzky dodávateľov, užívateľov a managementu.

  Project Assurance musí byť nezávislý od role Projektového manažéra. Prečo? Projektový dohľad nemôže z podstaty svojej funkcie delegovať aktivity na projektového manažéra.

  Project Board.

  Projektový výbor (Project Board) je zodpovedný za exekutívne, alebo programové riadenie, ktoré je dôležité pre strategické rozhodnutia na úrovni cieľa projektu. Komunikuje s projektovým tímom a klientom (stakeholderom) projektu.

  Executive.

  Sponzor projektu (Executive) je zodpovedný za projekt v celom životnom cykle. Garantuje, že projekt bude realizovaný podľa schváleného finančného plánu, prepája požiadavky užívateľov, investorov a dodávateľov.

  Team Manager.

  Tímový manažér (Team Manager) garantuje výrobu – dodanie produktov v takej kvalite, harmonograme a rozpočte v akom to požaduje Projektový manažér (ktorému sa zodpovedá a reportuje).

  Senior Supplier.

  Hlavný dodávateľ (Senior Supplier) zastupuje zainteresované strany zodpovedné za návrh, vývoj a implementáciu projektu / produktu. Zodpovedá za kvalitu zo strany dodávateľov a za technickú integritu / kompatibilitu projektu.

  Čím je projekt komplexnejší, tým viac  Senior Supplierov môže byť v rámci jedného projektu. Vzhľadom k špecializáciam, požadovaným odborným znalostiam s ohľadom na rozmanitosť dodávateľov...


  Senior User.

  Hlavný užívateľ (Senior User) je zodpovedný za špecifikáciu užívateľských požiadaviek v rámci realizovaného projektu. Kontroluje, či finálne riešenie spĺňa užívateľské nároky a požiadavky zodpovedajú zadaniu z pohľadu kvality, funkcionalít a užívateľskej prístupnosti.

  Väčšie a komplexnejšie projekty môžu mať v roli Senior Usera aj viac manažérov. Hlavný užívateľ aj po ukončení projektu ďalej zastupuje požiadavky na úrovni programového či užívateľského rozhrania.


  Change Autority.

  Zmenová komisia (Change Autority). Projektový výbor môže delegovať právomoci potrebné pre zmenové plány, žiadosti o zmenu a ďalšie výnimky na samostatnú skupinu, alebo jednotlivca, ktorým je Change Autority.

  Projektový manažér môže prevziať niektoré právomoci a kompetencie od Zmenovej komisie, čo môže uľahčiť realizáciu projektu (napríklad Work Packages).

  Kto vlastnil, vlastní a rozvíja projektovú metodiku PRINCE2?

  Office of Government Commerce (predtým).

  Zakladateľ metodiky, pôvodný držiteľ certifikačnej schémy. Za jej vznikom (rok 1996) stojí reformná rozvojová skupina verejnej správy Veľkej Británie: Cabinet Office (Úrad vlády), resp. jej podriadená organizácia OGC (Office of Government Commerce) v spolupráci s ďalšou organizáciou APMG - International, ktorá je jedným z Examination Inštitútov pre org. Axelos.
  Licenčné práva a duševné vlastníctvo boli v kompetencii OGC celých 18 rokov. Od roku 2014 je držiteľom výhradných práv novo vzniknutá skupina AXELOS.

  Axelos v súčasnosti intenzívne rozvíja PRINCE2.

  Organizácia vytvorená v trojkoalícii spoločne s Úradom vlády (Cabinet Office) v mene Jej Veličenstva (HMG - Her Majesty's Government) Veľkej Británie a taktiež spol. Capita plc – najväčšej spoločnosti na úrovni štátnej správy, miestnej samosprávy a súkromného sektoru. Využitie metodiky zostáva od začiatku bezplatné, PRINCE2 môže voľne využívať ktokoľvek.
  Axelos chce pracovať na pravidelnej aktualizácii, aby metodika stále zodpovedala aktuálnym manažérskym nárokom na riadenie projektov.

  Video o PRINCE2

  Chcete získať darček k narodeninám?