Čo je SCRUM®

Najobľúbenejší framework agilného riadenia. Jednoducho sa aplikuje, prispôsobuje, riadenie projektov je rýchlejšie a flexibilnejšie. Posledný update v kurzoch TAYLLORCOX sa ešte viac zameriava na vytváranie pridanej hodnoty.

  Agile Manifesto

  Je ťažké si predstaviť, koľko softvérov či aplikácií vzniklo vďaka Agile Manifestu

  Pred “Agile Menifesto” nebol vývoj softvéru vôbec jednoduchý a rýchly. Vďaka tomu sa mnoho projektov rušilo, ďalšie sa zase zmenili tak, že prestali plniť svoj pôvodný účel. Agile Manifest položil základ pre 12 princípov agilného vývoja softvéru.

  • Zrýchliť vývoj a zvýšiť kvalitu
  • Zefektívniť spoluprácu a komunikáciu
  • Prispôsobiť sa zmenám, no nie na úkor kvality a funkčnosti
  Agile Manifesto

  12 princípov SCRUM

  1. Communication

  Najúčinnjším a najefektívnejším spôsobom predávania informácií vývojovému tímu z vonka aj vo vnútri je osobná konverzácia.


  2. Motivation

  Budujeme projekty okolo motivovaných jednotlivcov. Vytvárame im prostredie, podporujeme ich potreby a dôverujeme, že odvedú dobrú prácu.

  3. Agile development

  Vítame zmeny v požiadavkách, a to i v neskorších fázach vývoja. Agilné procesy podporujú zmeny vedúce k zvýšeniu konkurencieschopnosti zákazníka.


  4. Quality Software

  Najvyššou prioritou je vyhovieť zákazníkovi včasným a priebežným dodávaním hodnotného softvéru.


  5. Effectiveness

  Tím se pravidelne zamýšla nad tým, ako sa stať efektívnejším, a následne koriguje a prispôsobuje svoje správanie a zvyklosti.


  6. Continual Improvement

  Agilné procesy podporujú udržiteľný rozvoj. Sponzori, vývojári a uživatelia by mali byť schopní udržať stále tempo trvalo.


  7. Sprint

  Dodávame fungujúci softvér v intervaloch týždňov až mesiacov, s preferenciou kratšej periódy.


  8. Design

  Agilitu zvyšuje neustála pozornosť venovaná technickej výnimočnosti a dobrému designu.


  9. Lifecycle

  Ľudia z biznisu a vývoja musia spolupracovatť denne po celú dobu projektu.


  10. Architecture

  Najlepšie architektúry, požiadavky a návrhy vzídu zo samo-organizujúcich se tímov.


  11. Working

  Hlavným merítkom pokroku je fungujúci softvér.


  12. Simply clever

  Jednoduchosť - umenie maximalizovať množstvío nevykonanej práce je kľúčová.


  SCRUM Team

  Role, kompetencie, zodpovednosti a prínosy v agilných projektoch riadených SCRUM

  Manager

  Napriek tomu, že Vaša organizácia začala riadiť projekty metodikou Scrum, manažéri svoj štýl práce spravidla nemenia. A tak dochádza k zníženiu pracovného  výkonu aj efektivity. Samozrejme veľa závisí aj od situácie ako bola rola a kompetencie manažéra nastavená pred zavedením agilného riadenia.

  Väčšina manažérov sa zhoduje, že majú oveľa viac času, ako pred adaptáciou agile. Môžu byť v užšom kontakte so svojimi podriadenými, lepšie vnímať situáciu vo všetkých fázach životného cyklu projektu, účastniť sa Šprintov, štandardizovať osvedčené postupy do noriem, či "best practice", robiť kľúčové rozhodnutia naprieč projektami.

  Manažéri sú zodpovední za rozvoj jednotlivcov a tímu. A to aj preto, že v role ScrumMaster, alebo Product-Owner je v kompetencii tvorba manuálov, poradenstvo, alebo koučing. Ich pohľad na vec je vždy obmedzená na jeden produkt, alebo službu. Riadenie zo strategického pohľadu je tak vždy v rukách manažéra.

  Zaistenie financií a potrebného času na školenie, či konferencie pre svoj tým, výzvy v podobe zaujímavých projektov, osobnej motiváce a zapojenie do odborných komunít - i to je neoddeliteľnou súčasťou manažéra.

  Ale pozor! Manažér už nebude rozdávať úlohy jednotlivým členom tímu. Proaktívne prevzatie  zodpovednosti za plnenie čiastkových úloh, je záladným aspektom sebaorganizovaného tímu Scrum. Agilný prístup k riadeniu projektov vyžaduje zmenu manažérskych návykov.

  Manager

  Business Analyst

  Biznis Analytik musí mať dostatočný prehľad o vlastnostiach (benefitoch) produktov. Táto obchodne zameraná rola naviac vyžaduje skvelé komunikatívne zručnosti. Vďaka týmto predpokladom je biznis analytik vhodným adeptom na pozíciu Product Owner.

  Analytik môže byť Product Owner pre rôzne tímy a pomáhať s transformáciou vízie a strategických cieľov do konkrétnych požiadaviek v podobe Product Backlogu pre svoj tím(y). Biznis analytik môže agilnému tímu pomôcť aj s koncepciou požiadaviek na produkt.

  Ako člen tímu je hlavnou prioritou plnenia cieľov v realizovaných Šprintoch. Analytik taktiež pomáha pri testovaní produktu a mal by byť schopný odpovedať na otázky cielené na špecifikáciu a benefity produktov v rámci pravidelných stretnutí - Šprintov.

  Tieto pravidelné aktivity spravidla nevyužívajú čas Biznis Analytika na 100%, zostáva tak čas na aktivity, ktoré táto rola vyžaduje (predovšetkým bod transformácie vízií a stratégií do špecifikácie).

  Business Analyst

  Agile Consultant

  Konzultant je ten, kto sa snaží presvedčiť ostatných o výhodách agilného riadenia - metodike Scrum. Motivácia tímu a predovšetkým managementu môže byť dlhá a náročná cesta, ale pokiaľ to dokážete, nakoniec všetci uznajú, že to úsielie stálo za to. Agile konzultant bez ohľadu na to, akú rolu vykonával predtým musí byť schopný prezentovať, ako Scrum funguje. 

  Či už sa rozhodnete pre komplexný prechod na agilné riadenie, alebo ho otestujete na menšom projekte, Agile konzultant je tým, kto bude šíriť túto víziu všetkým zainteresovaným stranám na prvom agilnom projekte.

  Agile Konzultant sa musí naučit pracovať s očakávaním ostatných od nasadenia metodiky Scrum. Tieto očakávania nie sú nič iné, ako požiadavky na metodiku Scrum. Pomáhajú tvoriť základnú kostru modelu rovnako tak definíciu rolí a kompetencí.

  Konzultant musí byť odolný voči nesúhlasom s agilnou filozofiou naprieč organizáciou. Ich cieľom je počúvanie a pozitívne ovplyvňovanie mienky tak, aby bola metodika Scrum prijatá.

  Prezentácia základov Scrum, rovnako tak prechod na nový systém riadenia, nové role a kompetencie, vnímanie súčasných i budúcich požiadaviek  na vývoj produktov sú ďalšími predpokladmi úspešného Agile konzultanta.

  Agile Consultant

  Tester

  Tester obvykle nájde svoju novú rolu ako funkčný člen tímu. To preto, že Scrum® preferuje namiesto spisovania požiadaviek a diskusii o nich, je úlohou testera klásť otázky na vlastnosti produktu. 

  Agilné riadenie Scrum® vytvára Testerom nový kanál komunikácie o tom, ako produkt funguje / má fungovať -  s Product Ownerom. Pritom sa Tester nemusí obmedzovať iba na dotazovanie Product Ownera, ale môže hovoriť s koncovými užívateľmi, zákazníkmi, resp. so všetkými zainteresovanými stranami. 

  Je tak plne v kompetencii Testera komunikovať s ostatnými, klásť otázky a hľadať nezrovnalosti. Tento prechod na proaktívne testovanie je taktiež jednou z charakteristických vlastností Scrum® tímu. Testeri, zabudnite na to, že budete čakať, kým vám niekto poskytne nejaký zoznam funkcií k otestovaniu. Zamyslite sa nad tým, čo má produkt riešiť, ako má fungovať a pustite sa do práce!

  Tester

  Team Leader

  Team leader sa najčastejšie etabluje do role Team membera, alebo ScrumMastera v závislosti na tom či prevažujú technické, alebo manažérske zručnosti. Aj keď väčšina organizácií chce mať v role ScrumMastera manažérsky dominantnú osobu, neznamená to, že sa musí Team Leader stať automaticky ScruMaster.

  Na druhú stranu existuje neposčetné množstvo technicky zdatných Team Leaderov, ktorý vykonávajú rolu ScrumMastera excelentne. Nie je teda možné posudzovať budúcu rolu Team Leadera podľa tohoto faktoru. Omnoho dôležitejšie je, aké má predpoklady pre zodpovednosť, spoluprácu a ďalšie atribúty špecifikované v role ScrumMaster.

  Od ScrumMastera sa očakáva, že bude skôr podnecovať tím k spolupráci, ako ho hierarchicky riadiť. Jeho cieľom je poskytovať ostatným členom svoje znalosti, skôr ako hľadať odpovede.

  Snáď najlepšia metóda ako otestovať predpoklady Team Leadera pre pozíciu ScrumMastera je fakt, akým bude ďalej pracovať. Je však nutné si uvedomiť, že Scrum tím je sebaorganizovaný. Vedúci technického oddelenia tu nemá žiadnu rolu, ani úlohu. 

  Team Leader

  Product Manager

  Pracujete na pozícii Produktového manažéra? Potom je vaša rola v agilnom prostredí definovaná ako Product Owner. Z titulu tejto pozície máte perfektný, resp. detailný prehľad o vlastnostiach produktu a požiadavkách klienta. AK je váš produkt rozsiahleší, resp. má viac ako jedného Product Ownera? Odporúčame ustanoviť Produktového Manažéra rolou Senior Product Ownera, ktorý bude zastupovať tím.

  Product Owner je zodpovedný za definíciu strategickej podoby produktu, vrátane jej komunikácie. Musí mať jasnú predstavu o tom: ako a prečo bude výsledný produkt vyzerať. Túto víziu komunikuje a zdieľa s tímom.

  Jedna z hlavných činností Product Ownera je budovanie, správa a prioritizácia položiek v Product Backlogu. Nezáleží na veľkosti projektu, či túto činnost robí zo svojej role iba pre seba, alebo pre širší tím. Záleží tu iba na tom, že sa tak stane.

  Zatiaľ čo v Backlogu vznikajú nové požiadavky a otázky, Product Owner do tejto databázi pridáva vysvetlenia a podrobnejšie informácie v takom rozsahu, aby boli všetky otázky dostatočne vysvetlené. Dobrý manažér odpovená na otázky osobne, rieši či nevznikajú problémy v komunikácii, pomáha nielen riešiť problémy ale tiež hľadať alternatívne spôsoby riešenia.

  Product Manager

  Project Manager

  Projektový tím v agilnom prostredí Scrum® nemá rolu projektového manažéra. To ale neznamená, že sa môže zbaviť práce, alebo zodpovednosti tejto role. Vzhľadom k tomu, že sebaorganizácia je základným stavebným prvkom Scrum, je kompetencia projektového manažéra rozdelená do jednotlivých rolí Scrum tímu. 

  Bez projektového manažéra sa Scrum tím nielen že nezaobíde, ale naopak - ide o základnú filozofiu agilního riadenia. Namiesto zadávania úloh tímom, alebo jednotlivcom (klasické riadenie projektu) tu funguje sebazodpovednosť za oblasti, ktoré sú definované v rolách ScrumMaster, Developer, Product Owner. Dodatočné povinnosti prechdzajú spravidla najviac na ScrumMastera nebo Product Ownera.

  Ste riadiaci typ a dokážete prekonat staré zvyky (napr. delegovanie úloh alebo rozhodovanie za tím)...? Potom je ScrumMaster ideálna rola práve pre vás. V rámci transformácie na agilné riadenie sa na tejto novej roli nejlepšie uplatňujú súčasní manažéri projektov.

  Profesne skúsenejší manažéri projektov mávajú perfektný prehľad o skutočných potrebách svojich zákazníkov. Biznisové skúsenosti najlepšie uplatnia na pozícii Product Ownera.

  Project Manager

  Developer

  Úlohou vývojárov (developers) v Scrum tíme je návrh, design, analýza, programovanie testovanie produktov. Musia urobiť všetko, k čomu sa zaviazali v rámci Šprintu. 

  Jedna z najvýraznejších zmien v Scrum tíme je práve na pozícii vývojára. Napriek tomu, že ide o profesionálnu rolu, nejde už so samostatný tím profesionálov, ktorý čaká pokiaľ dostane zadanie, ktoré "napíše a odovzdá". 

  Už nikdy nebudú samostatnou jednotkou, ale naopak - vývojárov je nutné do aktivity zapojiť už od vývoja a špecifikácie požiadaviek. Musia byť schopní sa vyjadrovať k návrhom, pripomienkovať podobu atď. To môže byť pre niektorých z nich problém. Pripravte sa na to. Najmä pokiaľ do tejto doby pracovali v uzavretej komunite a žili na "svojej planéte"

  Okrem komunikácie s ostatnými a pripomienkovania zmien budú pre vývojárov nové aj postupy agilného riadenia vývoja. Musia byť so svojou rolou dostatočne zrozumiteľne stotožnení, pretože v Scrum tíme preberajú svoj diel zodpovednosti.

  Developer

  Chcete získať darček k narodeninám?