Pohľad do roku 2024: Využitie AI pre prevenciu finančnej kriminality

Na prahu roku 2024 čelí svet stále zložitejším výzvam. V roku 2023 najčastejšie rezonovala téma umelej inteligencie. Hoci, ako by klasik povedal, nie je vôbec umelá, a už vôbec nie inteligentná. Zatiaľ.

Umelá inteligencia: Zlomový krok

Rok 2022 sa stal významným medzníkom v histórii umelej inteligencie (AI), zvlášť pre laickú verejnosť. November tohto roku začal novú éru. Spoločnosť OpenAI sprístupnila širokej verejnosti svoj chatbot ChatGPT, čo vyvolalo lavínu záujmu o AI. Nasledovalo šialenstvo okolo aplikácií na tvorbu obrazov, ako sú Midjourney a DALL·E 2. Odvtedy sa takmer každý týždeň objavovali stovky či tisíce nových modelov AI.

AI ale nepozorovane prerástla našu spoločnosť už dávno. Ovláda všetko od našich mobilných telefónov až po automobily. Moderný svet sa bez nej prakticky nezaobíde. Uľahčuje mnoho operácií, najmä analytických alebo automatizovaných. S rýchlym vývojom AI ale prichádzajú aj obavy, že môže byť autonómne a vymknúť sa akejkoľvek kontrole.

Ako využiť AI na prevenciu finančnej kriminality?

Pre účinnú implementáciu AI sa nielen finančné inštitúcie môžu sústrediť na niekoľko kľúčových oblastí:
  • Integrácia dát
  • Výber vhodných nástrojov AI a kontinuálny tréning modelov
  • Spolupráca finančných inštitúcií

Je jasné, že AI samo o sebe nie je zázračným riešením. Múdre využitie AI prvkov ale výrazne zvyšuje schopnosť finančného priemyslu a ďalších sektorov bojovať proti finančnej kriminalite. Dopyt po odborníkoch na finančnú kriminalitu stúpa. To napokon odráža aj potrebu ľudského odborného poradenstva na doplnenie systémov AI. Títo odborníci hrajú kľúčovú úlohu v tréningu AI modelov, jemnom ladení algoritmov a interpretácii výsledkov. Synergia ľudského odborného poradenstva a nástrojov riadených AI môže vytvoriť robustnú obranu proti finančnej kriminalite, kde ľudská intuícia a analytické zručnosti dopĺňajú rýchlosť a schopnosti systémov AI.

Umelá inteligencia z pohľadu Českej národnej banky

S novým rokom 2024 sa stáva využitie umelej inteligencie v prevencii podvodov a ďalších trestných činov pre finančný sektor nielen možnosťou, ale aj nutnosťou. Práve udržiavaním kroku s technologickým pokrokom a využívaním potenciálu umelej inteligencie môžu finančné inštitúcie nielen chrániť samých seba a svojich klientov, ale tiež významne prispieť k stabilite globálnej ekonomiky. Budúcnosť prevencie finančného zločinu spočíva v symbiotickom vzťahu medzi umelou inteligenciou a ľudskou odbornosťou, partnerstvo, ktoré sľubuje posilnenie finančného sveta proti neustále sa rozvíjajúcemu finančnému zločinu.

ČNB vyjadruje postoj technologickej neutrality, čo znamená, že nebráni zavádzaniu systémov s využitím umelej inteligencie ani v oblasti proti praniu špinavých peňazí (AML). V prípade implementácie AI systémov ČNB zdôrazňuje význam obozretného prístupu, ktorý zahŕňa niekoľko kľúčových aspektov:
  • Overenie kvality vstupných, tzv. učiacich dát, ktoré sú základom pre prvotnú kalibráciu AI
  • Zrozumiteľnosť a rekonštruovateľnosť rozhodovacích procesov AI
  • Priebežná kalibrácia modelu AI
  • Spolupráca medzi IT tímami a útvarmi riadenia rizík
  • Programová predpojatosť v rozhodovaní systému
  • Maximálna transparentnosť systému

Chcete získať darček k narodeninám?